Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid

Projektet Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid syftar till att undersöka hierarkier och skapandet av åtskillnad mellan grupper i det tidigmoderna svenska samhället. Vi ämnar göra detta genom att ta reda på hur ståndssamhället såg ut – hur stånd synliggjordes, hur människor uppträdde och hur ståndssamhället fungerade i vardagen. Därmed sätter vi det svenska ståndssamhället i en europeisk kontext av hur skillnad åskådliggjordes och hur detta förändrades över tid.

Projektet kartlägger fyra olika områden vilka också belyser hur stånd genomskars av andra sätt att skapa skillnad mellan människor som ålder, släktskap, kön, heder och etnicitet: hur färg användes och diskuterades, hur platser organiserades för att tydliggöra hierarki, hur tilltal användes för att uttrycka social status och hur klädseln var sammanbunden med hur människor såg på hur samhället borde ordnas. I projektet förs senior och junior forskning samman med undervisning, museer och internationella samarbetspartners.

Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond, Historiska institutionen och Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.

 

 

Foto: Peter Segemark, © Nordiska museet

 

Foto: © Nordiska museet